Algemene Voorwaarden van Ella Adriaanse Advocatuur

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Adriaanse Praktijk B.V. (“Opdrachtnemer”), met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte en ontvangen honorarium, met een maximum van EURO 10.000.
3.Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Opdrachtnemer niet binnen een jaar na de ontdekking van een ge- beurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid schriftelijk van die aan- spraak in kennis is gesteld.
4.Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Opdrachtne- mer zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprake- lijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aan- sprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5.De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridi- sche bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
6.Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van Op- drachtnemer en van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
7.Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met jaarlijks door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven.
8.Door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
9.De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een beta- lingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer is gerechtigd in dat geval de wettelijke rente in rekening te brengen.
10.Opdrachtnemer heeft een identificatie- en meldingsplicht voor onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme vallende diensten.
11.De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank in Amsterdam.